top of page

Group

Public·3 members

Walaloo Afaan Oromoo Pdf 20


Walaloo Afaan Oromoo Pdf 20
Walaloo Afaan Oromoo Pdf 20 jedhu, walaloo fi yeedaloo Afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu kutaa sadirraa eegalee hanga sirboota 320 ol akka ta'e barreessaan walaloo fi ogeessi yeedaloo gameessi Oromoo Simee Tufaa jedhamu kan duraan barreessu ta'ee [BBC] irratti himame. Walaloon kun, walaloo fi yeedaloo Afaan Oromoo keessatti gumaachaa jiruun kan himu ta'ee, walaloonni Afaan Oromoo hedduu kana galumsaafi maxxanfannaatiin gareewwan gara garaa jalatti ramaduu dandeeya. Gareewwan kunneenis akkaataa armaan gadiitiin dhiyaataniiru [Ministeera Barnootaa] jedha.


Download: https://t.co/jIFcrGhm0b


Walaloon kun, walaloo fi yeedaloo Afaan Oromoo keessatti gumaachaa jiruun kan himu ta'ee, walaloonni Afaan Oromoo hedduu kana galumsaafi maxxanfannaatiin gareewwan gara garaa jalatti ramaduu dandeeya. Gareewwan kunneenis akkaataa armaan gadiitiin dhiyaataniiru [Ministeera Barnootaa] jedha.


Walaloon kun, walaloo fi yeedaloo Afaan Oromoo keessatti gumaachaa jiruun kan himu ta'ee, walaloonni Afaan Oromoo hedduu kana galumsaafi maxxanfannaatiin gareewwan gara garaa jalatti ramaduu dandeeya. Gareewwan kunneenis akkaataa armaan gadiitiin dhiyaataniiru [Ministeera Barnootaa] jedha.


Walaloon kun, walaloonni Afaan Oromoo keessatti beekumsa, dandeettiifi aartiif jaalalaa guddaa horachiisuu. Walaloowwan kunis, yaadrimeefi seenaa ogwalaloo hubachuun dandeettiifi dinqisifannoo nicimstu. Maalummaa walaloo nitilmaamu,nihubatu. Amaloota ogwalaloowwan tokko qabu nibeeku. Jechoota Ogwalaloowwan ittiin barreeffamu niqalbifatu. Walaloowwan beekamaa, dandeettiifi aartiif jaalalaa guddaa horachiisuu [EOPCW] jedha.


Walaloowwan kunis, yaadrimeefi maalummaa ogwalaloowwan seenaafi achi dhuftee ogwalaloowwan, yaadiddama ogwalaloofi gahee inni jireenya hawaasaa bocuu keessatti qabu nihubachuu. Caacculee ogwalaloowwan nibeekuu. Ogwalaloowwan Afaan Oromoo xiinxaluun dhiyeessu. Ciminaafi hanqina ogwalaloowwan tokko ibsuu nidandeessu [EOPCW] jedha.


Walaloowwan kunis, qeenxoowwan ogwalaloowwan safaraafi yaaa sagalee (meter and rhythm), tooraafi buufata (lines and stanzas), irra deddeebii sagalee (alliteration, assonance and consonance) kkf itti fayyadamaniiru [EOPCW] jedha.


Walaloowwan kunis, sirboota 320 caalanii eegalee hanga sirboota 320 ol akka ta'e barreessaan Simee Tufaa jedhamu kun, walaloowwan beekamaafii jaallatamaafii kanneen biroo irratti xiyyeeffateera. Walaloowwan kunis, walaloo fi yeedaloo Afaan Oromoo keessatti gumaachaa jiruun kan himu ta'ee, walaloonni Afaan Oromoo hedduu kana galumsaafi maxxanfannaatiin gareewwan gara garaa jalatti ramaduu dandeeya. Gareewwan kunneenis akkaataa armaan gadiitiin dhiyaataniiru [BBC] jedha.


Walaloowwan kunis, walaloo fi yeedaloo Afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu kutaa sadirraa eegalee hanga sirboota 320 ol akka ta'e barreessaan Simee Tufaa jedhamu kun, walaloowwan beekamaafii jaallatamaafii kanneen biroo irratti xiyyeeffateera. Walaloowwan kunis, walaloo fi yeedaloo Afaan Oromoo keessatti gumaachaa jiruun kan himu ta'ee, walaloonni Afaan Oromoo hedduu kana galumsaafi maxxanfannaatiin gareewwan gara garaa jalatti ramaduu dandeeya. Gareewwan kunneenis akkaataa armaan gadiitiin dhiyaataniiru [BBC] jedha.


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page